Tel. 040 - 230 69 20

Regiobeeld legt noodzaak versnelling bloot

26 april 2022

Eind 2019 heeft PoZoB samen met Apanta, DOH, GGzE, Novadic-Kentron, PsyZorg en SGE de handen ineengeslagen in een regionaal programma GGZ met als titel ‘Samen Verder!’. De ambitie van deze samenwerking is tweeledig. Ten eerste dat iedere persoon met een GGZ zorgvraag de juiste zorg op de juiste plaats ontvangt. Ten tweede om ervoor te zorgen dat wachtlijsten tot het verleden gaan behoren. Inmiddels kunnen we de eerste conclusies uit het regiobeeld Eindhoven e.o. delen.

Regiobeeld

Op basis van data over populatiekenmerken, gezondheid en welzijn is in beeld gebracht hoe het staat met de gezondheidssituatie van kinderen en jeugd, volwassenen met GGZ-problematiek en (kwetsbare)ouderen (65+) in de regio Eindhoven e.o. Samen met deze uitkomsten is voor deze doelgroepen ook gekeken naar de arbeidsmarktsituatie, zorgkosten (WMO, ZVW, WLZ[1] en kwaliteit van zorg. “Het regiobeeld geeft ons een goed inzicht van de situatie regionaal en lokaal”, aldus Myrthe Saris, senior beleidsadviseur Preventie en Gezondheid, gemeente Eindhoven. “We kunnen op basis daarvan scherpe keuzes maken over de ontwikkeldoelstellingen voor de komende jaren en daarbij de juiste samenwerkingspartners betrekken”.

Conclusies

  • Toegang tot zorg voor ouderen steeds meer onder druk
  • Aantal kinderen met overgewicht stijgt, mentale gezondheid bij jongeren fors achteruit
  • GGZ-aanmeld- en behandelwachttijden langer dan gemiddeld

Het zijn enkele conclusies uit het regiobeeld Eindhoven e.o. Veel gaat goed, zo is het roken onder volwassenen afgenomen tot onder het landelijk gemiddelde en is de ervaren gezondheid aanzienlijk toegenomen. Maar het regiobeeld maakt ook zichtbaar waar de knelpunten zitten en voor welke uitdagingen de regio de komende jaren staat.

‘It takes a village to grow old happily’
Het zal geen verrassing zijn dat vooral de zorgkloof voor ouderen steeds groter wordt. Het aantal 65+ers groeit snel en de complexiteit van hun zorgvraag en het personeelstekort neemt toe. Ondanks dat, is de ervaren positieve gezondheid en het aandeel kwetsbare 65+-ers tussen 2016 en 2020 gelijk gebleven.

“We moeten versnellen. Ik hoop dat we als brainport-regio de slag naar ‘zo digitaal mogelijk’ veel steviger kunnen maken, in partnerschap met verzekeraars. Daarbij is het de kunst ouderen te ‘verleiden’ zich voor te bereiden op hun derde levensfase. Daar zijn ook bedrijven bij nodig. De uitdaging waar we voor staan is er één van ons allemaal, niet alleen van de zorg. Niet voor niets is ons adagium ‘It takes a village to grow old happily’.” – programmadirecteur Colette de Vries van Precies!, het regioprogramma voor ouderen.

Daarnaast blijkt uit het onderzoek de noodzaak om hard aan de slag te gaan met de (mentale) gezondheid van jongeren, en met de preventieve aanpak op het gebied van alcohol en drugs, roken en gezond gewicht. Dit sluit aan op het preventief jeugdbeleid dat de gemeenteraad van Eindhoven heeft vastgesteld in 2021.

De infographic toont overzichtelijk de belangrijkste punten van de conclusies van het regiobeeld. Download hier de infographicSamen Verder! gaat over de GGZ, vandaar de infographic over de GGZ in dit bericht. De infographics van Kind & Jeugd en Kwetsbare Ouderen zijn via de links ook in te zien. 

Hoe nu verder?

“Deze regio-analyse bevestigt dat we moeten blijven samenwerken op de onderwerpen: verbeteren doorstroom, betere afstemming tussen sectoren en verlagen aanmeld- en wachttijden. Dit doen we door het versterken van de mentale veerkracht vanuit positieve gezondheid en meer inzet op andere zorgvormen zoals eHealth en groepen in samenwerking met het sociaal domein. Daarnaast is een verdere verkenning van de problematiek rondom ernstige psychiatrische patiënten (EPA) nodig”, aldus Annemarie van Cromwijk, programmamanager Samen Verder!.

Over 2 jaar willen we de trends opnieuw via een regio-analyse inzichtelijk maken om te beoordelen of de regio-aanpak positieve impact heeft gehad op de gesignaleerde trends.

 

Het totale regiobeeld kun je hier downloaden.

 

Betrokkenen bij het regiobeeld zijn: Precies!, HAP Oost-Brabant, de zorggroepen: PoZoB, DOH en SGE (DSP), gemeente Eindhoven en gemeente Veldhoven (Sociaal Domein), partners van Samen Verder!, Catharina Ziekenhuis, GGzE, GGD Brabant-Zuidoost, WoonincPlusVitalis (VVT), ML Zorgadvies, VGZ en CZ (zorgverzekeraars). Het regiobeeld is samengesteld door Robuust.  

[1] Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Zorgverzekeringswet (ZVW), Wet Langdurige Zorg (WLZ),

 

Eerder verschenen in deze reeks de Regiobeelden Helmond / de Peel en Midden Limburg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?