Tel. 040 - 230 69 20

Uw privacy

Toestemming

 

Alleen met uw toestemming mogen wij uw gegevens gebruiken en delen met andere zorgverleners. U neemt dan deel aan goed georganiseerde zorg in een zorgprogramma.

Wilt u toestemming geven?

Als u zorg wilt ontvangen in een zorgprogramma van PoZoB moet u toestemming geven voor het delen en verwerken van uw gegevens. Wilt u toestemming geven? Dan geeft u dat mondeling aan bij de huisarts of praktijkondersteuner, die dit registreert. Uw huisarts deelt dan uw gegevens met ons informatiesysteem VIPLive. Uw gegevens worden vervolgens met het volgende doel gedeeld:

 1. Uw gegevens worden gedeeld met uw direct betrokken zorgverleners. Hierbij krijgen de direct betrokken zorgverleners alléén die gegevens te zien die noodzakelijk zijn om u goed te behandelen. Zo kan een apotheker bevoegd zijn uw leeftijd, gewicht en medicijngebruik in te zien tijdens een medicatiecontrole.
 2. Uw gegevens worden gedeeld met PoZoB om de zorg te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar.
 3. Uw gegevens worden gedeeld met PoZoB om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Enkel de medewerkers van PoZoB gebruiken en verwerken uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Als u geen toestemming geeft

U kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het delen van uw gegevens. U kunt dan niet deelnemen aan het zorgprogramma.

Niet opgenomen worden in het zorgprogramma betekent voor u:

 • Als u wordt doorverwezen naar andere zorgverleners, zoals een diëtist of podotherapeut, betaalt u mogelijk een eigen bijdrage voor de zorg.
 • De zorg die u ontvangt is minder goed op elkaar afgestemd. Wij kunnen uw gegevens namelijk niet in het informatiesysteem VIPLive opnemen, waardoor het lastiger is om goed samen te werken met zorgverleners buiten de huisartspraktijk.

 

Uw rechten

U heeft verschillende rechten als het gaat om uw gegevens.

Uw rechten:

 • U mag altijd uw eigen gegevens inzien.
 • U mag altijd de toestemming voor het bewaren van uw gegevens intrekken. Vanaf dat moment worden uw gegevens niet meer bewaard.
 • U heeft het zogenaamde ‘recht om vergeten te worden’. Als u hiervan gebruik maakt, verwijderen wij al uw gegevens.

 

Welke gegevens wij gebruiken

PoZoB gebruikt standaard zo min mogelijk gegevens: alléén gegevens die nodig zijn om ons werk uit te voeren. Wij bewaren uw gegevens twintig jaar.

Deze gegevens verzamelen, delen en gebruiken wij maximaal van u:

 • Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, BSN en verzekeringsnummer;
 • Gezondheidsgegevens die relevant zijn voor uw behandeling in een zorgprogramma, zoals uw medicatie, klachten en aandoeningen, lengte.

 

Bescherming van uw gegevens

Wij treffen continu maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Maatregelen gegevensbescherming:

 • Bij de verwerking en het gebruik van gegevens treffen wij maatregelen om uw privacy te waarborgen.
 • We slaan de gegevens op en beheren ze zodanig dat geen informatie verloren kan gaan.
 • Onze IT-systemen en applicaties beveiligen uw gegevens standaard op het hoogste niveau en gebruikers van die systemen hoeven geen extra handelingen te verrichten om uw gegevens te beschermen.
 • Het vervoeren van uw gegevens is zodanig beveiligd, dat geen inbreuk kan worden gepleegd op de vertrouwelijkheid en de integriteit van uw gegevens.
 • PoZoB heeft een verwerkersregister waar in staat wie namens ons uw gegevens verwerken Ook staat daarin welke verwerkingen zij mogen uitvoeren.
 • PoZoB heeft ook een zogenaamde documentatieplicht: alle verwerkingen van uw gegevens worden vastgelegd.
 • PoZoB en haar medewerkers treffen maatregelen om te voorkomen dat uw gegevens in handen van derden terechtkomen, onder andere door toegangsbeveiliging.
 • PoZoB heeft een meldpunt (klachtenpunt@pozob.nl) en een klachten en incidenten coördinator bij wie u terecht kunt bij vragen, opmerkingen of klachten. Ook heeft PoZoB een Functionaris Gegevensbescherming (servicedesk@privacyzorg.nl) aangewezen, die erop toeziet dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt nageleefd.

 

Datalek

Als uw gegevens, ondanks alle maatregelen, toch in verkeerde handen vallen, volgen wij de ‘procedure datalekken’. PoZoB is verplicht volgens de wet om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Van een datalek is sprake als geheime gegevens verloren zijn gegaan of kunnen zijn gegaan.

De procedure bij een (vermoedelijk) datalek is als volgt:

 1. Een datalek moet worden gemeld bij de klachten en incidenten coördinator en bij de Functionaris Gegevensbescherming. Binnen 72 uur nadat het datalek bekend werd, moet het bij de AP zijn gemeld. Als de Functionaris Gegevensbescherming onbereikbaar is, gaat de melding naar de Raad van Bestuur.
 2. De Functionaris Gegevensbescherming informeert in afstemming met de klachten en incidenten coördinator de Raad van Bestuur en de leidinggevende van de afdeling waar het datalek plaatsvond. Als er sprake is van een datalek in een huisartsenpraktijk neemt de Functionaris Gegevensbescherming of de klachten en incidenten coördinator contact op met de huisarts en de relatiemanager. In dit contact worden de huisarts en de relatiemanager geïnformeerd over het datalek en wordt de vervolgprocedure besproken.
 3. De Functionaris Gegevensbescherming beoordeelt in afstemming met de klachten en incidenten coördinator aan de hand van de beleidsregels “Meldplicht datalekken” van de AP of er een melding dient te worden gedaan.
 4. De Functionaris Gegevensbescherming doet in samenwerking met de klachten en incidenten coördinator een eerste onderzoek naar de oorzaken van het datalek en maakt hiervan een schriftelijk verslag. De Functionaris Gegevensbescherming belegt in afstemming met de klachten en incidenten coördinator een vergadering van de Commissie Incidenten, Klachten en kwaliteit (CIK), uiterlijk binnen 14 dagen na melding van het datalek. De CIK doet nader onderzoek naar het ontstaan van het datalek, de mogelijke consequenties daarvan en doet aanbevelingen ter voorkoming van herhaling.
 5. De CIK rondt het onderzoek af uiterlijk binnen 4 weken na de datum van de eerste bijeenkomst. Van het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat in ieder geval de volgende punten bevat:
 1. de feiten rond het datalek;
 2. op welke gegevens het datalek betrekking heeft en hoeveel personen daarbij zijn betrokken;
 3. wat de oorzaken van het datalek zijn en of er sprake is van verwijtbaarheid;
 4. welke maatregelen genomen kunnen worden om herhaling te voorkomen.

De CIK brengt tevens advies uit of het datalek gemeld moet worden aan de personen van wie de gegevens zijn gelekt.

 

Niet tevreden?

U kunt uw klacht het beste eerst bespreken met degene over wie u een klacht heeft. Bent u daarover niet tevreden, dan kunt u de klachtenfunctionaris van PoZoB inschakelen, of de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

Klachtenprocedure:

Meld uw klacht bij PoZoB
Heeft u een klacht over een bij PoZoB aangesloten zorgverlener? We raden u aan uw klacht eerst met de zorgverlener in kwestie te bespreken. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht? Neemt u dan contact op met de klachten en incidenten coördinator van PoZoB:

 • telefoon: 040 - 23 06 920
 • bereikbaar : maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur
 • e-mail: klachtenpunt@pozob.nl

Meld uw klacht bij SKGE
PoZoB is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijns zorg (SKGE). Heeft u vragen of wilt u een klacht indienen? Kijk op https://www.skge.nl of bel SKGE:

 • telefoon: 088- 0229100
 • bereikbaar: maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 17.00 uur
 • e-mail: info@skge.nl

 

Meer weten over privacy?

Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw eigen huisarts of praktijkondersteuner.

Uitgelicht

Nieuws, events, zorginnovaties, zorgprogramma’s en meer.

Contact

Heb je een vraag of verzoek voor informatie, publicaties of logo’s?